facebook

Regulamin służby liturgicznej

w Parafii NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa

Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza jest zaszczytem. Dlatego też jej członkom stawiane są różne wymagania. Przepisy zawarte w tym regulaminie zobowiązują każdego ministranta do ich przestrzegania. Wypełnianie regulaminu przyczyni się do upiększenia oprawy liturgicznej w naszej parafii.

I. Uwagi ogólne

1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 15 minut przed Msza Świętą lub nabożeństwem.

2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

3. Ubiór osobisty i strój liturgiczny:

a) Każdy ministrant ma obowiązek być ubranym stosownie do pełnionej służby – długie spodnie i koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona
– w czasie świąt i uroczystości obowiązuje ubiór elegancki (np. garnitur)
– kościół to nie boisko należy przyjść czystym i w odpowiednim obuwiu.

b) Odpowiednie stroje są przeznaczone dla:
– kandydatów – komża
– ministrantów młodszych – komża, spódnica i pelerynka
– ministrantów starszych – sutanna i komża
– dla lektorów – alba i krzyż
– wszyscy ministranci mają obowiązek szanowania strojów liturgicznych, tzn. wieszają je w odpowiednim miejscu i sami dbają o ich czystość.

4. Kandydatem może zostać chłopiec, który przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.
5. Ministrantem, zostaje chłopiec, który w wyznaczonym przez Księdza Opiekuna czasie zostanie przygotowany do pełnienia tej funkcji, będąc kandydatem.
6. Lektorem zostaje ministrant po ukończeniu 14 roku życia, który przeszedł kurs lektorski i otrzymał promocję lektorską.

II. Modlitwa przed i po służeniu

1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.

2. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

III. Służba liturgiczna

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dyżurów. Każdy ministrant jest zobowiązany do pełnienia służby w tym czasie. Ministrant nieobecny na dyżurze lub na zbiórce w ciągu dwóch tygodni od swojej nieobecności przynosi grupowemu na kartce usprawiedliwienie od rodziców.

2. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu zachowują odpowiednie postawy, nie rozglądają się i nie rozmawiają. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

3. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.

4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

5. W wypełnianiu funkcji liturgicznych pierwszeństwo mają lektorzy, starsi lub w razie ich polecenia młodsi ministranci.

IV. 10 zasad ministranta:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyzną i służy jej rzetelną pracą.

V. Inne obowiązki ministranta

1. obecność na zbiórkach w wyznaczonym terminie.

2. chętne uczestnictwo w służbach według wyznaczonego dyżuru oraz dodatkowych (np. uroczystości parafialne, ślub, pogrzeb, itp.).

3. czytanie ogłoszeń zamieszczonych w zakrystii.

4. zachowanie ciszy w zakrystii – to także kościół.

5. aktywne uczestnictwo we Mszy św.

VI. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków.

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie oraz swoją postawą poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będzie przynosił wstyd gronu ministranckiemu będą wyciągane konsekwencje:
a) rozmowa dyscyplinująca z Księdzem lub Opiekunem;
b) ostrzeżenie od Księdza lub Opiekuna;
c) zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Księdza lub Opiekuna);

2. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.