facebook

Sakrament małżeństwa

SAKRAMENTALNE  MAŁŻEŃSTWO

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Miejscem organizowania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami /zobacz poniżej/.

ZAPOWIEDZI

Po spisaniu protokołu badania kanonicznego, zostaje udzielony narzeczonym dokument o wygłoszeniu zapowiedzi skierowany do parafii urodzenia lub obecnego zamieszkania. Dokument należy dostarczyć do wspomnianej parafii i odebrać po upływie minimum 2 tygodni (głoszenie zapowiedzi odbywa się w ciągu 2 niedziel). Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
Spis parafii warszawskich i parafii poza warszawskich prowadzących kurs przedmałżeński dostępny jest w aktualnościach na stronie diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji warszawskiej.

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania. Jest on sakramentem, w którym katolik pragnie pogłębić swoją wiarę z pomocą Ducha Świętego, i z Jego pomocą realizować obowiązki małżeńskie.
Osoby, które nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnienie, zgłaszają swoją chęć w kancelarii i rozpoczynają swoje przygotowanie do tego sakramentu.
Warunkiem przyjęcia sakramentu bierzmowania przed małżeństwem jest możliwość przystępowania do sakramentów świętych, czyli nie pozostawanie w stałej okazji do grzechu śmiertelnego (wspólne zamieszkiwanie narzeczonych, nie zachowywanie przez narzeczonych czystości przedmałżeńskiej).
W takim przypadku przygotowanie dokonuje się przed ślubem, natomiast przyjęcie sakramentu bierzmowania po sakramencie małżeństwa.

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

W sytuacji zwyczajnej narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem.
Gdy narzeczeni pozostają w stałej okazji do grzechu śmiertelnego (wspólne zamieszkiwanie narzeczonych, nie zachowywanie przez narzeczonych czystości przedmałżeńskiej) zostają ograniczeni do jednej spowiedzi – przed ślubem.
Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

ŚLUB KONKORDATOWY

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 6 miesięcy od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.

ŚLUB

Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Przed celebracją narzeczeni i świadkowie stawiają się w zakrystii (ok 15 min), aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez proboszcza w ciągu 5 dni do USC /w Nieporęcie/.

SUBSTYTUCJA/LICENCJA

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele.

  • Jeśli narzeczeni pragną złożyć dokumenty i przeprowadzić protokół badań kanonicznych w parafii poza własnym miejscem zamieszkania, zobowiązani są do pobrania, z parafii jednego z narzeczonych zgody na zorganizowanie wszelkich formalności i pobłogosławienie małżeństwa poza własną parafią (tzw. substytucja) i złożenia jej w parafii ślubu.
  • Jeśli narzeczeni pragną przeprowadzić wszelkie formalności w miejscu swojego zamieszkania, a tylko przyjąć sakrament małżeństwa w innej parafii, wówczas są zobowiązani, po złożeniu wszystkich dokumentów pobrać z własnej parafii dokument będący zgodą na pobłogosławienie małżeństwa poza miejscem zamieszkania (tzw. licencja) i złożyć go w parafii ślubu.
    Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Pełny akt chrztu, obu narzeczonych, z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 mies.)
  • świadectwo bierzmowania (jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu)
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich i Poradni Rodzinnej.
  • zaświadczenie z USC (ważne tylko 6 miesięcy) /jeśli ślub jest konkordatowy/
  • ewentualna zgoda parafii zamieszkania na sakrament małżeństwa poza własną parafią (substytucja/licencja) – więcej informacji powyżej.
  • Dane świadków małżeństwa (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)