facebook

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

CHRZEST DZIECI W NASZEJ PARAFII

Terminy:

SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:
w drugą niedzielę miesiąca – podczas Mszy św. o g. 11.00
/w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu/

ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu:
powinno być dokonane na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

W DNIU CHRZTU
rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

Warunki udzielania chrztu:

 • sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
 • osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić pisemną zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię;
 • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC
 • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka;
 • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

wymagania stawiane chrzestnym

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może to być osobą, która żyje w związku niesakramentalnym/;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.