facebook

Sakrament małżeństwa

SAKRAMENTALNE  MAŁŻEŃSTWO

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni – ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych z wymaganymi dokumentami /zobacz poniżej/.

ZAPOWIEDZI

Zapowiedzi są głoszone przez 2 niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim i w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
Spis parafii warszawskich i parafii poza warszawskich prowadzących kurs przedmałżeński dostępny jest w aktualnościach na stronie duszpasterstwa rodzin naszej diecezji.

BIERZMOWANIE

Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania powinny się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne – po zgłoszeniu się na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

ŚLUB KONKORDATOWY

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.

ŚLUB

Sakrament małżeństwa jest udzielany zwykle podczas Mszy św. Przed celebracją narzeczeni i świadkowie stawiają się w zakrystii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez proboszcza w ciągu 5 dni do USC /w Nieporęcie/.

LICENCJA

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić o zezwolenie na ślub w innym kościele. Potrzebna jest wówczas licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 mies.)
  • świadectwo bierzmowania /jeśli brak adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu/
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
  • zaświadczenie z USC (ważne tylko 6 miesiące) /jeśli ślub jest konkordatowy/